Ogólne warunki sprzedaży

SPILKER POLSKA Spółki z o.o

I.
Określenie niniejsze OWS oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży ustalone przez Spilker Polska Spółkę z o.o. z/s w Świebodzinie.

II.
1. W rozumieniu OWS:
- „Sprzedającym” jest Spilker Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzinie,
- „Kupującym” jest przedsiębiorca dokonujący zakupu towaru u Sprzedającego,
- „Towar” oznacza wszelkie narzędzia będące w ofercie Sprzedającego, w tym wykrojniki magnetyczne, produkowane przez firmę Spilker GmbH z siedzibą w Niemczech, w miejscowości Leopoldshoehe, której wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski jest Sprzedający.
- „Strony” to łączne oznaczenie Kupującego i Sprzedającego, użyte w OWS.

III.
Niniejsze OWS nie dotyczą sprzedaży dokonywanej pomiędzy Sprzedającym a konsumentem.

IV.
Niniejsze OWS dotyczą każdej sprzedaży towaru dokonywanego przez Sprzedającego na rzecz Kupującego, w tym transakcji przyszłych.

V.
Wszelkie zmiany czy uzupełnienia niniejszych OWS jak również uzgodnienia odbiegające od ich treści wymagają zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

VI.
Wszelkie ogólne warunki zakupów Kupującego nie wiążą Sprzedającego i nie mają zastosowania do sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

VII.
Każdorazowo przez złożenie zamówienia Kupujący wyraża nieodwoływaną zgodę na przyjęcie przez niego niniejszych OWS.

VIII.
1. Kupujący zobowiązany jest do złożenia zamówienia drogą mailową na adres: zamowienia@spilker-poland.pl, faxem na numer: +48 68 475 46 78, bądź w inny sposób wskazany przez Sprzedającego.

W każdym zamówieniu Kupujący obowiązany jest wskazać:

- wszelkie dane niezbędne do wyprodukowania towaru,
- miejsce (oraz adres), pod które ma być przesłany towar, oraz ewentualnie:
- żądanie sposobu opakowania towaru ponad standard zapewniany przez Sprzedającego i wskazanie sposobu tego opakowania
- żądanie ubezpieczenia towaru na czas transportu,
- żądanie wystawienia faktury w walucie € (EUR).

2. Brak wskazania żądania sposobu opakowania towaru ponad standard zapewniany przez Sprzedającego oznacza, iż towar ten będzie opakowany w sposób leżący w wyłącznej gestii Sprzedającego.

3. Brak wskazania żądania ubezpieczenia towaru na czas transportu oznacza, iż towar ten na czas transportu nie będzie ubezpieczony.

4. Brak zgłoszenia żądania wystawienia faktury w walucie € (EUR) oznacza, iż faktura wystawiona będzie przez Sprzedającego w złotych polskich.

IX.
Za prawidłowość i kompletność danych dotyczących zamawianego towaru a także za możliwość zastosowania zamawianego towaru w działalności Kupującego i skutki wykorzystania tego towaru, pełną odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie Kupujący.

X.
1. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez przesłanie do Kupującego na adres mailowy, z którego przysłane zostało zamówienie tzw. potwierdzenia zamówienia.

2. W potwierdzeniu zamówienia Sprzedający wskazuje:
- numer/numery zamówienia,
- numer/numery seryjne towaru/towarów,
- specyfikację techniczną towaru/towarów,
- cenę towaru/towarów oraz inne koszty wyrażone w walucie € (EUR),
- przewidywany termin wysyłki towaru/towarów z Niemiec,
- sposób transportu,
- warunki fakturowania oraz termin i sposób zapłaty. 

XI.
Brak przesłania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia oznacza brak przyjęcia zamówienia do realizacji.

XII.
Wyłącza się wszelką odpowiedzialność Sprzedającego za brak przyjęcia zamówienia do realizacji.

XIII.
W przypadku wystąpienia przy potwierdzeniu zamówienia lub po dokonaniu tego potwierdzenia okoliczności, których nie można było przewidzieć albo okoliczności niezależnych od Sprzedającego, w tym: siły wyższej, trudności w nabyciu materiałów, okoliczności występujących po stronie producenta towaru: SPILKER GMBH w Niemczech, w szczególności, zakłóceń w pracy tego zakładu, Sprzedający postara się poinformować o tym Kupującego i wskazać nowy termin realizacji zamówienia.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za brak realizacji zamówienia w terminie potwierdzonym przez Sprzedającego.

XIV.
Jeżeli po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia nastąpi istotny wzrost cen /podwyżka o co najmniej 5% (pięć procent) w skali roku/ mających wpływ na wysokość wynagrodzenia należnego Sprzedającemu, Sprzedający jest zobowiązany do poinformowania o tym Kupującego w drodze mailowej i do jednoczesnego wskazania: nowych cen i uzasadnienia przyczyn ich wzrostu.

W takim przypadku Kupujący może w terminie 1 (jednego) dnia od otrzymania informacji, o której mowa powyżej, odstąpić od umowy sprzedaży.

W przypadku skorzystania przez Kupującego z zastrzeżonego w zdaniu poprzedzającym prawa odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży, żadna ze stron nie może rościć wobec strony drugiej roszczeń odszkodowawczych, jednakże Kupujący zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Sprzedającego kosztów materiałów i wynagrodzeń.

XV.
Za termin zakończenia realizacji zamówienia przez Sprzedającego uznaje się dzień nadania towaru do przesyłki dla Kupującego (to jest dzień przekazania przesyłki dla firmy transportowej), z zastrzeżeniem treści punktu XVI.

XVI.
Nadanie towaru i jego wysyłka następuje z firmy: SPILKER GMBH w Niemczech (z/s w Leopoldshoehe) bezpośrednio do Kupującego.

XVII.
Wybór firmy transportowej czy środka transportu oraz sposobu opakowania towaru należy do wyłącznej gestii Sprzedającego, chyba, że Kupujący zgłosi w złożonym zamówieniu żądanie opakowania ponad zapewniany przez Sprzedającego standard.

XVIII.
Wszelkie koszty opakowania ponad zapewniany przez Sprzedającego standard ponosi Kupujący.

Wszelkie ryzyko związane z opakowaniem towaru w sposób wskazany przez Kupującego w zamówieniu ponosi Kupujący.

XIX.
Wysyłka towaru następuje na koszt i ryzyko Kupującego. Koszt wysyłki towaru stanowi osobną pozycję na fakturze.

Koszt wysyłki towaru wliczony jest do jego ceny tylko i wyłącznie w przypadku wykrojników magnetycznych.

XX.
Ubezpieczenie towaru na czas transportu następuje: na wyraźne żądanie Kupującego wskazane w zamówieniu oraz na koszt Kupującego.

XXI.
Kupujący jest obowiązany do odbioru towaru. Wszelkie skutki opóźnienia Kupującego z odbiorem przesyłki ponosi tylko i wyłącznie Kupujący.

XXII.
1. Sprzedający wystawia faktury w złotych polskich według kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wystawienia faktury. Na prośbę Kupującego zawartą w zamówieniu, faktura wystawiona może zostać w walucie € (EUR).

2. Należności z tytułu zapłaty ceny sprzedaży płatne są przez Kupującego w terminie wskazanym przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia, który to termin dodatkowo wskazywany jest na fakturze; z zastrzeżeniem treści punktu XXIII poniżej.

XXIII.
1. Sprzedający jest uprawniony do żądania od Kupującego zaliczki na poczet ceny sprzedaży lub przedpłaty nawet w wysokości 100 (sto) procent ceny sprzedaży.

2. W uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, iż ocena ich zasadności przysługuje tylko i wyłącznie Sprzedającemu, Sprzedający może za pisemnym zawiadomieniem Kupującego, zażądać natychmiastowej płatności wszelkich niewymagalnych należności, które stają się wymagalne z chwilą otrzymania przez Kupującego żądania jak wyżej.

XXIV.
1.Należności z tytułu ceny sprzedaży płatne są na rachunek bankowy Sprzedającego każdorazowo wskazany na fakturze.

2. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedającego.

XXV.
1. W przypadku opóźnienia w zapłacie Kupujący zobowiązany będzie dodatkowo do zapłaty na rzecz Sprzedającego odsetek ustawowych za opóźnienie.

2. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w punkcie XXV podpunkt 1. powyżej, w przypadku, jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą należności na rzecz Sprzedającego, Sprzedający może uzależnić realizację kolejnego zamówienia czy zamówień od zapłaty zaległej należności wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

W takim przypadku Sprzedający nie ponosi wobec Kupującego jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu wstrzymania realizacji zamówienia czy zamówień, nawet, jeżeli Sprzedający potwierdził realizację kolejnego zamówienia czy zamówień. 

XXVI.
Uprawnienie wskazane w punkcie XXV podpunkt 2. powyżej przysługuje Sprzedającemu także w przypadku pogorszenia sytuacji majątkowej Kupującego, postawienia Kupującego w stan likwidacji, czy też złożenia przez Kupującego wniosku o ogłoszenie upadłości albo wniosku o wszczęcie wobec Kupującego postępowania restrukturyzacyjnego.

Również i w takich przypadkach Sprzedający nie ponosi wobec Kupującego jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu wstrzymania realizacji zamówienia czy zamówień, nawet jeżeli Sprzedający potwierdził realizację kolejnego zamówienia czy zamówień.

XXVII.
Kupujący nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek potrąceń z należnościami przysługującymi Sprzedającemu ani też w żadnym przypadku do wstrzymywania płatności.

XXVIII.
Kupujący ma obowiązek zbadania towaru w momencie jego dostawy, to jest do natychmiastowego sprawdzenia dostarczonego towaru pod względem jego jakości, ilości oraz zgodności ze złożonym zamówieniem.

XXIX.
Towar odebrany przez Kupującego bez zastrzeżeń uważa się za odebrany bez wad.

XXX.
Odnośnie wad ukrytych, których nie można było stwierdzić przy badaniu towaru podczas jego odbioru, Sprzedający udziela sześciomiesięcznej gwarancji na sprzedany towar na zasadach określonych w punkcie XXXI poniżej.

XXXI.
1. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia nadania towaru do przesyłki dla Kupującego (to jest od dnia przekazania przesyłki dla firmy transportowej).

2. Zgłoszenie wady następuje w drodze mailowej.

Adresem mailowym do przesłania zgłoszenia wady towaru jest: zamowienia@spilker-poland.pl.

3. Jednocześnie ze zgłoszeniem wady w sposób podany powyżej, Kupujący zobowiązany jest do przesłania reklamowanego towaru bezpośrednio do producenta to jest: firmy SPILKER GMBH na adres: SPILKER GMBH, ul. Handelstrasse 21-23, 33818 Leopoldshoehe, Niemcy.

Koszty przesłania reklamowanego towaru ponosi Kupujący. W przypadku, jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, koszty przesłania reklamowanego towaru, zostaną zwrócone Kupującemu.

4. Sprzedający zwolniony jest z obowiązków wynikających z tytułu gwarancji w przypadkach, gdy Kupujący:

- spowoduje wady w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub innych okoliczności, niezależnych od Sprzedającego ,

- będzie samodzielnie naprawiać towar, bez powiadomienia Sprzedającego o stwierdzeniu

wady.

5. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji jest ograniczona wyłącznie do naprawy lub wymiany wadliwego towaru.

Prawo wyboru pomiędzy wymianą lub naprawą towaru, przysługuje wyłącznie Sprzedającemu.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i straty wynikłe z wad towaru, w szczególności Sprzedający nie odpowiada za utracone korzyści.

XXXII.
Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

XXXIII.
Wszelkie prawa majątkowe do wszelkich dóbr niematerialnych objętych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawą – Prawo własności przemysłowej a także stanowiących nieopatentowaną wiedzę techniczną, które mogą być udostępnione przez Sprzedającego Kupującemu, stanowią własność Sprzedającego.

XXXIV.
W przypadku obrotu krajowego wszelkie spory wynikłe z tytułu sprzedaży towaru rozstrzygane będą przez Sądy właściwe dla siedziby Sprzedającego.

XXXV.
W przypadku obrotu z zagranicą Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z tytułu sprzedaży towaru będzie Sąd polski, właściwy według siedziby Sprzedającego.

W takich przypadkach prawem właściwym będzie prawo polskie materialne jak i procesowe.